top of page

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 • De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

 • Ondertekening van een bestelbon of een opdrachtbrief betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden.

 • Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.

 Prijsoffertes

 • De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van de schommelingen van de grondstofprijzen, wijzigingen van het rentepeil of wijzigingen van de geleverde prestaties, na de bestelling, doch vóór de levering behoudt KERFS zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 • De prijsofferte geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

 • Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

 • Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de klant.

 

Bestellingen

Ingeval KERFS ná bevestiging van de opdracht en vóór of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft KERFS het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant. Artikel 12.2 is van toepassing.

Annulatie

In elk geval van annulatie van de bestelling/opdracht (behoudens in geval van overmacht) door de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor KERFS om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

De klant is eveneens verplicht om de reeds geleverde prestaties te vergoeden à 50,00 EUR/u en kilometers à 0,40 EUR/km, in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid de opdracht uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout.

Levering/Uitvoering

 • Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringstermijnen een indicatief karakter en verbinden KERFS niet. De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

 • De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te dragen dat de locatie waar er moet worden geleverd toegankelijk is zonder dat er nog externe ingrepen dienen te gebeuren. Ook zal de klant alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking stellen aan KERFS.

 • Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering schriftelijk en per aangetekende brief aan KERFS geadresseerd worden en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken.

 • KERFS behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald geworden.

 • Bij een brandstoflevering aan huis, verbindt de klant er zich toe dat de levering kan gebeuren van op de openbare weg met een maximum afstand van 40 meter.

Er zal een veilige en voldoende ruime parkeerruimte voorzien worden voor alle voertuigen van KERFS, die gebruikt worden bij het uitvoeren van een opdracht.
Indien een voertuig van KERFS op de inrit dient te rijden voor de lossing, dan gebeurt dit op risico van de klant.

Overmacht

Wanneer ten gevolge van o.a. overmacht, machinebreuk staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen en dergelijke KERFS of een van haar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt KERFS zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege KERFS kan gevorderd worden.

Betalingen

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 • Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intresten verschuldigd à rato van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% per jaar en dit vanaf de vervaldag.

 • Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO en een maximum van 2.500,00 EURO per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor KERFS om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

 • Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur, is de klant eveneens gehouden om -naast de gerechtskosten- ook de kosten & erelonen van de advocaten en de eventuele technische raadgevers van KERFS te voldoen. Deze worden forfaitair geraamd op 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO en een maximum van 2.500,00 EURO per factuur) bovenop het hierboven aangehaalde schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor KERFS om te bewijzen dat deze kosten voor haar hoger zijn opgelopen.

 • In een wederkerige handelsrelatie, is KERFS gerechtigd om te allen tijde alle tegoeden die zij heeft van de klant te compenseren met schulden aan de klant, zelfs ná samenloop.

 • Betalingen worden toegerekend als volgt: eerst op de deurwaarders- & gerechtskosten, vervolgens op de kosten & erelonen van de advocaten en de eventuele technische raadgevers, daarna op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde verwijlintresten en tenslotte op de hoofdsommen, de oudste eerst.

 • De klant doet bij aanvaarding van de factuur ten belope van het bedrag van de factuur, de vervallen intresten schadebedingen en kosten, afstand van schuldvordering, ten voordele van de leverancier, ten opzichte van zijn schuldenaars.

Ingeval de klant loontrekkende is, wordt de afstand van de schuldvordering beperkt tot de wettelijk toelaatbare gedeelten van het loon.

 

Protest tegen de facturen

Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud, Risico

 • Bij verkoop behoudt KERFS de eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding & alle hierboven aangehaalde kosten.

 • Bij niet-betaling zal KERFS bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen.

Zo KERFS van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van KERFS om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Dit bedrag is compenseerbaar met eventueel terug te geven gelden.

 • Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de klant bestemde goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan over op de klant van zodra zij de werkplaatsen van KERFS verlaten. Indien de klant deze goederen zou komen afhalen, dan gaat het risico over van zodra de klant word aangemaand om de goederen te komen afhalen. Na deze aanmaning kunnen ook bewaringskosten worden aangerekend.

 

Klachten – Zichtbare gebreken – Verborgen gebreken – Garantie

 • Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie binnen de 24 uren na de levering/uitvoering en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt per aangetekende brief aan KERFS te worden meegedeeld.

 • Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat KERFS in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.

 • De vrijwaringplicht van KERFS voor verborgen gebreken is in overeenstemming met het gemeen recht. De klant is evenwel op straffe van verval van garantie gehouden om een verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van dat gebrek en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt per aangetekende brief aan KERFS mee te delen.

 • Zo de klant recht heeft op enige schadeloosstelling uit hoofde van een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding steeds beperkt tot het bedrag dat KERFS voor die diensten zou factureren of gefactureerd heeft.

De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

KERFS is hoe dan ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 

 1. door opslag van haar producten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen of niet regelmatig gereinigde opslagtanks;

 2. door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop;

 3. aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloemen- en grasperken, rioleringen, bezinkingsputten, enz., o.w.v. de slechte bereikbaarheid van e opslagtanks;

 4. door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van de verwarmingsketels/andere installaties tijdens of na de lossing van haar producten;

 5. door overvulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtanks op het moment van de levering overtreft

 

bottom of page